Privacy Statement van DOKK Advocaten

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten die DOKK Advocaten uitvoert en/of namens DOKK Advocaten worden uitgevoerd.

DOKK Advocaten verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens van cliënten en relaties. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en relaties. Te meer, omdat wij een wettelijke verplichting tot geheimhouding van de door cliënten toevertrouwde zaken hebben. Daarom doen wij er alles aan wat in onze macht ligt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Dit Privacy Statement geeft algemene informatie over de wijze waarop DOKK Advocaten met persoonsgegevens omgaat. In dit Privacy Statement wordt verder beschreven welke rechten de betrokkene ten opzichte van DOKK Advocaten heeft.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, indien van toepassing, ter uitvoering van uw overeenkomst van opdracht aan ons en overigens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). DOKK Advocaten zal veelvuldig uw persoonsgegevens gebruiken zonder dat u daar toestemming voor geeft, meestal op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, wanneer sprake is van een gerechtvaardigd belang of wanneer dit nodig is voor de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker (eventueel per e-mail) aan DOKK Advocaten verschaft of die reeds in het bezit is van DOKK Advocaten altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en AVG wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zeggen iets over u. Onder persoonsgegevens worden onder meer verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificieerd. Daarbij kan gedacht worden aan naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, BSN-nummer, leeftijd, geboortedatum en bankrekeningnummer. Daartoe zijn advocaten ook verplicht op basis van de wettelijke regels en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Afhankelijk van de soort juridische diensten die wij verlenen, moeten wij meer of minder persoonsgegevens verwerken en soms ook (zeer) gevoelige persoonsgegevens zoals over uw gezondheid. In sommige gevallen zullen wij de persoonsgegevens ook met derden moeten delen. Dit zullen wij altijd moeten registeren om betrokkenen later desgevraagd daarover te kunnen informeren.

Bewaarbeleid

Persoonsgegevens van betrokkene worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verwerkt werden. DOKK Advocaten is echter gehouden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het bewaren van documenten. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd.

Werknemers

Uiteraard verwerkt DOKK Advocaten ook persoonsgegevens van de eigen werknemers. Deze vorm van verwerking is gebaseerd op de contractuele relatie en op wettelijke verplichtingen die op werkgevers rusten.

Mogelijk nieuwe medewerkers

In het kader van sollicitatieprocedures verwerkt DOKK Advocaten noodgedwongen ook persoonsgegevens van sollicitanten. Daarbij zullen persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, opleidingshistorie en dergelijke worden verwerkt. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om een goede beoordeling van de kandidaten te kunnen uitvoeren. De gegevens zullen uiteindelijk niet langer dan zes maanden tot na een beslissing over de sollicitatie worden bewaard. Mocht daar behoefte aan bestaan, dan zal DOKK Advocaten ten behoeve van eventuele vacatures en/of sollicitaties in de toekomst uitsluitend met toestemming van de betrokkene persoonsgegevens langer bewaren.

Social media

DOKK Advocaten biedt via (eigen) socialmediakanalen nuttige en relevante informatie en kan daarbij vragen beantwoorden van klanten en bezoekers die via social media binnenkomen. Wij gebruiken hiervoor het internet en de socialmediakanalen, zoals Facebook en Twitter. Daarnaast mengt DOKK Advocaten zich in discussies op deze kanalen en/of beantwoorden we individuele, relevante vragen en opmerkingen van andere deelnemers. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij dan persoonsgegevens vastleggen. Deze verwerken wij uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Beveiligen

DOKK Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. DOKK Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. DOKK Advocaten staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Personen die namens DOKK Advocaten toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met amsterdam@dokk.nl.

Wijzigingen in de Privacy Statement

DOKK Advocaten behoudt zich het recht voor om dit “Privacy Statement” op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in dit “Privacy Statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen DOKK Advocaten en enige betrokkene, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Rechten betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens en AVG verlenen een aantal rechten. Zo heeft u in beginsel het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bij het recht tot inzage zijn er situaties denkbaar dat er een geheimhoudingsverplichting rust op persoonsgegevens. In die omstandigheden kunnen wij zeer beperkte informatie geven. Als DOKK Advocaten uw persoonsgegevens verkeerd heeft verwerkt, heeft u het recht om rectificatie te krijgen. Onder strikte omstandigheden kan de betrokken ook verlangen dat de persoonsgegevens worden gewist. Gedurende het onderzoek van uw verzoek kan u daarnaast verzoeken om de verwerkig van persoonsgegevens te beperken. DOKK Advocaten merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat DOKK Advocaten steeds een afweging zal maken tussen de taak en uw rechten en vrijheden. Voor toegang, rectificatie, correctie en wissen van de betreffende persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot amsterdam@dokk.nl of tel: 020 – 8208310.

Website

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies (Google Analytics cookies) die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Deze cookies zijn privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website. De gegevens worden geanonimiseerd bewaard en na 12 maanden verwijderd.

Klacht

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat DOKK Advocaten bovengenoemde niet naleeft.

Contact

DOKK Advocaten (KvK: 68184662)

Pedro de Medinalaan 65
1086 XP Amsterdam
t 020-8208310
f 020-4160496
amsterdam@dokk.nl


Versie: 25 mei 2018